En

A Szerencsejáték Zrt. adatvédelmi szabályzata

A Szerencsejáték Zrt. ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, különös tekintettel az adatkezeléssel, annak felelősségi viszonyaival, az adatbiztonsággal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A személyes adatok kezelése

Szerencsejáték Zrt. a honlapjának látogatói, valamint regisztrált játékosainak, fogadóinak személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A szolgáltatások nyújtása során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, azaz minden olyan adat, mellyel Ön azonosíthatóvá válik (így neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe stb).

A Szerencsejáték Zrt. (mint adatkezelő) tevékenysége során elsősorban az alábbi jogszabályokat alkalmazza:

  • Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt személyes adatok védelméhez, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről,
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
  • 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (régi Btk. és az új Btk.)

A Szerencsejáték Zrt. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 00397.

A Szerencsejáték Zrt.  kizárólag azokat az adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, melyeket törvény előír, illetve melyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá melyek a játékokban, vagy az egyes akciókban (a szolgáltatás nyújtásához, valamint annak igénybevételéhez) való részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak, fogadóinak és különösen nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.
Abban az esetben, ha Ön csupán ismerkedni szeretne internetes oldalunkkal, a játékfelülettel, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadási rendszerünkkel, nem szükséges adatainak megadása.

Társaságunknál 2008. október 13-át követően azonban nincs lehetőség anonim módon történő fogadásindításra. Az internetes, telefonos, SMS-es és az ATM-es fogadási rendszerben való részvételhez, vagyis a játékokhoz, továbbá a nyeremények kifizetése érdekében szükséges az ún. regisztráció, melynek során felvesszük az Ön legfontosabb személyes adatait. A regisztráció során megadott adatok között vannak ún. kötelezően és önkéntesen megadandó adatok.

IT biztonság

A Szerencsejáték Zrt. az Ön adatainak védelme érdekében a számítógépével folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz, továbbá az internetes, a telefonos és az SMS-es fogadási rendszer a jelszavakat titkosítva tárolja.

Cookie-k

A cookie kis méretű programok vagy fájlok, melyeket az Ön internetes böngészője ment el honlapunkról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem akadálya a honlapunk böngészésének, vagy meglátogatásának, azonban előfordulhat, hogy Ön nem tudja honlapunk bizonyos részeit meglátogatni, vagy testreszabott információkat fogadni.

Statisztikai célú adatgyűjtés

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt IP címet, web böngészője típusát, számítógépes operációs rendszerét, úgy hogy az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik. A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat kizárólag összesített formában dolgozza fel a fenti célok érdekében, azokat az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

A Szerencsejáték Zrt. a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben megtagadhatja az közérdekű adat igénylés teljesítését, mely tényről, valamint annak indokairól írásban tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat jogorvoslatért.

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítését az Információvédelmi Osztály - szükség szerint más szervezeti egységek bevonásával - végzi. A Szerencsejáték Zrt. belső adatvédelmi felelőse Mamira Zoltán.

A felhasználó felelőssége

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, a jelszavainak megválasztására, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, mely azonosítóik felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt.-t nem terheli jogi felelősség.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű használata Társaságunk részéről maga után vonhatja

  • a felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztését,
  • súlyosabb esetben a felhasználói jogok előzetes figyelmeztetés nélküli törlését, megszüntetését,
  • polgári és/vagy büntető jogi felelősségre vonást.

Felmerülő kérdéseivel, problémájával kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06 1224-3521, vagy a 06 1224-3472 telefonszámokon munkaidőben, vagy írjon az ugyfelszolgalat [kukac] szerencsejatek . hu e-mail címre.

Kapcsolódó fájlok

En